Ѕ ≥ л ≥ 솆 т у р а л ы†† қ ұ ж а т т а р

 

 

Қазақстан –еспубликасы ѕрезидентiнiң "Ѕолашақ"

халықаралық стипенди¤сын тағайындау үшiн

үмiткерлердi iрiктеу

≈–≈∆≈—I 

ќсы ≈реже "Ўетелде кадрлар да¤рлау үшiн Қазақстан –еспубликасы ѕрезидентiнiң "Ѕолашақ" халықаралық стипенди¤ларын белгiлеу туралы" Қазақстан –еспубликасы ѕрезидентiнiң 1993 жылғы 5 қарашадағы є 1394 қаулысымен белгiленген шетелде кадрлар да¤рлауға Қазақстан –еспубликасы ѕрезидентiнiң "Ѕолашақ" халықаралық стипенди¤сын тағайындау үшiн (бұдан әр≥ - "Ѕолашақ" стипенди¤сы) үмiткерлердi iрiктеу тәртiбiн айқындайды.

 

1. ∆алпы ережелер 

1. "Ѕолашақ" стипенди¤сы дербес болып табылады және оны жыл сайын Ўетелде кадрлар да¤рлау жөнiндегi республикалық комисси¤ (бұдан әрi - –еспубликалық комисси¤) Қазақстан үшiн неғұрлым қажеттi мамандықтар бойынша стипендиаттар жоғары арнаулы бiлiм, бакалавр, магистр, ғылым кандидаты, докторы (–h.D) дәрежелерiн алу, сондай-ақ шетелдiк жоғары оқу орындарында күндiзгi оқыту нысаны бойынша клиникалық ординатурада және аспирантурада кадрларды медициналық мамандықтар бойынша оқыту мақсатында тағайындайды.

2. ќның негiзiнде "Ѕолашақ" стипенди¤сы тағайындалатын Қазақстан үшiн неғұрлым қажеттi мамандықтардың жыл сайынғы тiзбесiн (бұдан әрi - мамандықтар тiзбесi) жұмыс органы болып табылатын Қазақстан –еспубликасы Ѕiлiм және ғылым министрлiгiнiң (бұдан әрi - жұмыс органы) ұсынуы бойынша –еспубликалық комисси¤ бекiтедi.

3. Қазақстан –еспубликасы ѕрезидент≥н≥ң "Ѕолашақ" халықаралық стипенди¤сына құжаттар тапсыру және конкурс (бұдан әр≥ - конкурс) өтк≥зу мерз≥м≥н жыл сайын жұмыс органы айқындайды. ∆ұмыс органы конкурс өтк≥згенге дей≥н ресми баспасөзде оның басталуы туралы хабарландыру жари¤лайды, ұсынылатын құжаттарды осы ≈режен≥ң 2, 3-тарауларында белг≥ленген талаптарға сәйкес келу мән≥не зерделейд≥.

Құжаттар осы ≈режеде белг≥ленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, жұмыс органы ек≥ апта мерз≥мде үм≥ткерд≥ бас тарту себептер≥ туралы м≥ндетт≥ түрде хабардар ете отырып, құжаттарды қараудан бас тартады.

4. "Ѕолашақ" стипенди¤сын қаржыландыру бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады және ол жұмыс органының оқытуға, визаларды ресiмдеуге, шетелдiк жоғары оқу орындарының сауалнамалық нысандарына ақы төлеуге, қабылдаушы елдердiң уәк≥леттi органдарында стипендиаттарды тiркеуге, тұруына, тамақтануына, оқу әдебиетiнiң бiр бөлiгiне, медициналық сақтандыруға, оқуға түскен кезiнде Қазақстандағы тұрғылықты жерiнен оқитын жерiне дейiн және оқуын а¤қтағаннан кейiн қайта оралуына, әрбiр оқу жылынан кейiн Қазақстандағы тұрғылықты жерiне дейiнг≥ жолына және қайта оралуына кететiн шығыстардың барлық түрлерiн, осы ≈реженiң 14-тармағында көрсет≥лген тәуелс≥з сараптама комисси¤ларының (бұдан әр≥ - сараптама комисси¤сы) үмiткерлердi iрiктеу жөнiндегi қызметiн жүзеге асыруға байланысты шығыстарды, шетелдiк серiктестердiң жұмыс органымен жасалған шарттар бойынша мiндеттемелерiн орындауға байланысты олардың шығыстарын, стипендиаттарды оқытуға ақы төлеу үшiн валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операци¤ларды жүргiзуге лицензи¤ алуға лицензи¤лық алымға төленетiн ақыны, сондай-ақ хабарландырулардың бұқаралық ақпарат құралдарында жари¤лануын қамтитын конкурстық iрiктеудi ақпараттық қолдауды қамтиды.

Әрбiр шетелдiк жоғары оқу орны бойынша "Ѕолашақ" стипенди¤сының мөлшерiн шетелдiк жоғары оқу орындары және шетелдiк серiктестер ұсынған тиiстi шығыстарды растайтын құжаттардың негiзiнде жұмыс органы белгiлейдi.

5. "Ѕолашақ" стипенди¤сы шетелд≥к жоғары оқу орнында оқу үшiн берiледi.

 2. ∆оғары арнаулы бiлiм, бакалавр дәрежесiн алуға

"Ѕолашақ" стипенди¤сын тағайындау үшiн

үм≥ткерлерге қойылатын талаптар

 6.  онкурсқа қатысуға Қазақстан –еспубликасының 18 жасқа толған мынадай азаматтары жiбер≥ледi:

1) жалпы орта, бастауыш және орта кәсiпт≥к бiлiмi бар;

2) соңғы курста оқитындарды қоспағанда, республиканың жоғары оқу орындарында оқитындар;

3) жоғары арнаулы бiлiм немесе бакалавр дәрежесiн алғаш рет алу үшiн халықаралық рейтинг≥лер нег≥з≥нде жұмыс органы айқындайтын шетелдiк жетекшi жоғары оқу орындарына өз бетiмен түскендер немесе оларда оқитындар.

7. Үмiткер мынадай талаптарға сәйкес болуы тиiс:

1) талапкерлердi ұлттық бiрыңғай тест≥леу (бұдан әрi - ҰЅ“) немесе кешендi тест≥леудiң нәтижелерi кем≥нде 90 балл болуы тиiс;

1-1) осы ≈режен≥ң 6-тармағының 2) тармақшасында көрсет≥лген тұлғалар үш≥н оқып жүрген мамандығы шетелде оқу үш≥н таңдаған мамандығына ұқсас болуға ти≥с;

2) жалпы орта, бастауыш және кәсiпт≥к орта бiлiм берудiң бiлiм бағдарламаларын iске асыратын оқу орнын а¤қтағандағы орташа үлгерiм баллы кемiнде 4,5 болуы;

3) болған жағдайда шет т≥л≥ бойынша емтихан тапсырғаны туралы белг≥ленген нысандағы ти≥ст≥ ресми сертификаттардың нотариалды куәландырылған көш≥рмелер≥мен расталған оқыту т≥л≥н (ағылшын, нем≥с, француз және басқалары) меңгеру≥ (б≥лу≥).

ќсы ≈реженiң 6-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген тұлғаларда жоғарыда ба¤ндалған талаптарға қосымша ағымдағы үлгерiмiнiң орташа баллы бүк≥л оқу кезең≥нде кемiнде 4,5 болуы тиiс.

ќсы ≈режен≥ң 6-тармағының 3) тармақшасында көрсет≥лген тұлғалардың ағымдағы үлгер≥м≥н≥ң орташа баллы немесе оның шетелд≥к баламасы кем≥нде 4,5 болуы қажет. ќлар конкурсқа ҰЅ“-ден немесе кешенд≥ тест≥леуден өткенд≥г≥ туралы талап ескер≥лмей қатысады.

7-1. ќқыту т≥л≥н меңгеруд≥ң (б≥луд≥ң) ең төменг≥ деңгей≥н шетелд≥к жоғары оқу орындары белг≥леген талаптар нег≥з≥нде жұмыс органы айқындайды.

8.  онкурсқа қатысу үшiн үмiткер мынадай құжаттарды ұсынуы тиiс:

1) негiздемелiк өтiнiш;

2) толтырылған сауалнама;

3) орта бiлiмi туралы аттестаттың және/немесе бастауыш және орта кәсiптiк б≥лiмi туралы дипломның нотариалды куәландырылған көшiрмелерi;

4) осы ≈реженiң 6-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген тұлғалар бiлiм алуды а¤қтамаған азаматтарға бер≥летiн анықтаманы қосымша ұсынады;

5) талапкердiң ҰЅ“-ны немесе кешендi тест≥леудi тапсырғаны туралы сертификаттың нотариалды куәландырылған көшiрмесi;

5-1) болған жағдайда шет т≥л≥ бойынша емтихан тапсырғаны туралы белг≥ленген нысандағы ти≥ст≥ ресми сертификаттың нотариалды куәландырылған көш≥рмес≥;

6) оқу орны басшысының қолы қойылған ұсынымдық хат;

7) бар болған жағдайда мақтау грамоталарының, сертификаттарының, дипломдарының және осы сипаттағы басқа құжаттарының көшiрмелерi;

8) денсаулық жағдайы туралы белгiленген нысандағы медициналық анықтама.

ќсы ≈реженiң 6-тармағының 3) тармақшасында көрсетiлген тұлғалар шетелдiк жоғары оқу орнына қабылданғандығын растайтын құжаттарды және шетелдiк жоғары оқу орны куәландырған үздiк үлгерiмiнiң барлығы туралы құжатты қосымша ұсынады.

9. Ўетелде оқуға конкурсты өткiзу кезiнде: "јлтын белгi" белгiсiнiң иегерлерi, тiзбесiн б≥лiм беру саласындағы Қазақстан –еспубликасының орталық атқарушы органы белг≥лейтiн жалпы б≥лiм беру пәндерi бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жарыстардың (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталғандар), соңғы үш жылда республикалық және халықаралық орындаушылар конкурстарының (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталғандар) жеңiмпаздары, сондай-ақ таңдаған мамандықтар олар жеңiмпаздар болып табылатын олимпиада немесе конкурс пәнiне сәйкес келген жағдайда ағымдағы жылғы жалпы бiлiм беру пәндерi бойынша республикалық олимпиадалар мен ғылыми жарыстардың (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталғандар) жеңiмпаздары басымдық құқыққа ие болады. 

3. ћагистр, ғылым кандидаты, докторы (–h.D) дәрежесiн алу

және клиникалық ординатурада және аспирантурада

медициналық мамандықтар бойынша оқуға "Ѕолашақ"

стипенди¤сын тағайындау үшiн үмiткерлерге

қойылатын талаптар

 10.  онкурсқа қатысуға:

1) 18-ден 35 жасқа дейiнгi, кәсiптiк жоғары бiлiмi бар;

2) халықаралық рейтинг≥лер нег≥з≥нде жұмыс органы айқындайтын жетекшi шетелдiк жоғары оқу орындарына өз бетiмен түскен немесе оқитын және осы тармақтың 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келетiн Қазақстан –еспубликасының азаматтары жiбер≥ледi.

11. Үмiткер мынадай талаптарға сәйкес болуы тиiс:

1) жоғары оқу орнын а¤қтағандағы орташа үлгерiм баллы кемiнде 4,5 болуы тиiс;

1-1) жоғары кәс≥пт≥к б≥л≥м≥ туралы дипломы бойынша мамандығы шетелде оқу үш≥н таңдаған мамандығына ұқсас болуға ти≥с;

2) болған жағдайда шет т≥л≥ бойынша емтихан тапсырғаны туралы белг≥ленген нысандағы ти≥ст≥ ресми сертификаттардың нотариалды куәландырылған көш≥рмелер≥мен расталған оқыту т≥л≥н (ағылшын, нем≥с, француз және басқалары) меңгеру≥ (б≥лу≥).

ќсы ≈реженiң 10-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген тұлғалар жоғары оқу орнын а¤қтағандағы орташа үлгерiм баллының бары туралы талаптан босатылады.

11-1. ќқыту т≥л≥н меңгеруд≥ң (б≥луд≥ң) ең төменг≥ деңгей≥н шетелд≥к жоғары оқу орындары белг≥леген талаптар нег≥з≥нде жұмыс органы айқындайды.

12. Үмiткер конкурсқа қатысу үшiн мынадай құжаттарды тапсыруы қажет:

1) негiздемелiк өтiнiш;

2) толтырылған сауалнама;

3) жұмыс орнынан және жоғары оқу мекемесiндегi оқу орнынан ұсынымдық хат;

4) қосымшалары бар жоғары бiлiмi туралы дипломының және/немесе магистр дипломының және/немесе ғылым кандидаты дипломының нотариалды куәландырылған көшiрмелерi;

4-1) болған жағдайда шет т≥л≥ бойынша емтихан тапсырғаны туралы белг≥ленген нысандағы ти≥ст≥ ресми сертификаттың нотариалды куәландырылған көш≥рмес≥;

5) бар болған жағдайда басқа оқу орындарында, курстарда, ординатурада, аспирантурада, магистратурада оқығандығы туралы куәландыратын құжаттардың көшiрмелерi;

6) денсаулық жағдайы туралы белгiленген нысандағы медициналық анықтама.

ќсы ≈реженiң 10-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген тұлғалар қабылданғандығын растайтын құжаттарды және шетелдiк жоғары оқу орны куәландырған үздiк үлгерiмi туралы құжатты қосымша ұсынады.

Ғылым кандидаты, докторы (–h.D) дәрежес≥не үм≥ткер жоғарыда санамаланған құжаттарға қосымша м≥ндетт≥ түрде ғылым кандидаты, докторы (–h.D) дәрежес≥н алуға оқу үш≥н шетелд≥к жоғары оқу орнының шақыру қағазын, шетелд≥к жоғары оқу орны бек≥ткен оқудың және жұмыстың кеңейт≥лген жоспарын, сондай-ақ өз мақалаларының тезистер≥н, ғылыми жари¤ланымдарының, оқу-әд≥стемел≥к әз≥рлемелер≥н≥ң т≥збес≥н ұсынады.

“ехникалық және медициналық мамандықтар бойынша үмiткерлер осы ≈реженiң 11-тармағының 2) тармақшасында көзделген шет тiлiн меңгеруi туралы талаптарды ескерусiз конкурсқа қатыса алады.

 

4. "Ѕолашақ" стипенди¤сын тағайындау үш≥н

конкурс өткiзу тәртiбi

 

13.  онкурс ек≥ турдан тұрады.

Ѕ≥р≥нш≥ турға осы ≈режен≥ң 2, 3-тарауларында айтылған талаптарға сәйкес келет≥н үм≥ткерлер қатыса алады.

14.  онкурстың б≥р≥нш≥ турын үм≥ткерд≥ң т≥лд≥ меңгеру (б≥лу) дәрежес≥н, жалпы б≥л≥м және/немесе кәс≥би да¤рлық деңгей≥н айқындау мақсатында жыл сайын тәуелс≥з сараптама комисси¤сы өтк≥зед≥.

—араптама комисси¤ларының дербес құрамы мен жұмыс тәрт≥б≥н жыл сайын мүддел≥ жоғары оқу орындарының, мемлекетт≥к органдар мен өзге де ұйымдардың кел≥с≥м≥ бойынша жұмыс органы бек≥тед≥.

15. Ѕ≥р≥нш≥ турда сараптама комисси¤сы тест≥леу және әңг≥мелесу жолымен үм≥ткерд≥ң т≥лд≥ меңгеру (б≥лу) дәрежес≥н шетелд≥к жоғары оқу орындары талаптарының нег≥з≥нде оларда оқу үш≥н жұмыс органы белг≥леген ти≥ст≥ б≥л≥м деңгейлер≥ бойынша ең төменг≥ талаптарға сәйкест≥к мән≥не тексеред≥. “ест≥леу нәтижелер≥ ресми сертификаттар немесе қорытындылар түр≥нде рес≥мделед≥.

“≥лд≥ меңгеру (б≥лу) дәрежес≥н айқындауға арналған тест≥леуге және әңг≥мелесуге қатысудан мынадай:

осы ≈режен≥ң 6-тармағының 3) тармақшасында және 10-тармағының 2) тармақшасында көрсет≥лген;

шетелд≥к жоғары оқу орындары белг≥леген талаптарға сәйкес келген жағдайда т≥лд≥к тест≥лерд≥ тапсырғаны туралы ресми сертификаттың нотариалды куәландырылған көш≥рмес≥н табыс еткен тұлғалар босатылады.

“ест≥леу және үм≥ткерлермен әңг≥мелесу нәтижелер≥ бойынша сараптама комисси¤сы әрб≥р үм≥ткерд≥ң т≥лд≥ меңгеру (б≥лу) дәрежес≥ туралы дербес қорытынды беред≥.

“ехникалық және медициналық мамандықтар бойынша оқуға үм≥ткерлерге дербес қорытындыда қосымша б≥р-ек≥ семестрл≥к т≥лд≥к да¤рлықтан өтуге ұсынымдар бер≥лу≥ мүмк≥н.

—араптама комисси¤сы үм≥ткерлерд≥ң жеке ≥стер≥н қарайды, үм≥ткерлерд≥ң таңдалған оқу бағыты бойынша да¤рлығын айқындау мақсатында жеке әңг≥мелесу және ти≥ст≥ саладағы мамандарды тарта отырып, психологи¤лық тест≥леу жүрг≥зед≥.

Ѕ≥р≥нш≥ тур а¤қталғаннан кей≥н шет т≥л≥н меңгеруд≥ң (б≥луд≥ң) айқындалған дәрежес≥н≥ң, үм≥ткерлермен өтк≥з≥лген әңг≥мелесуд≥ң және психологи¤лық тест≥леуд≥ң нәтижелер≥не сәйкес сараптама комисси¤сы жұмыс органына әрб≥р үм≥ткер бойынша жазбаша түрде дербес қорытынды ұсынады.

16. Ѕ≥р≥нш≥ тур өтк≥з≥лгеннен кей≥н жұмыс органы үм≥ткерлерд≥ң материалдарын –еспубликалық комисси¤ның қарауы үш≥н ек≥нш≥ турға енг≥зед≥.

17.  онкурстың екiншi турын –еспубликалық комисси¤ өткiзедi, үмiткерлердiң материалдарын қарағаннан кейiн мамандықтардың тiзбесiне сәйкес "Ѕолашақ" стипенди¤сын тағайындау туралы түпкiлiктi шешiм қабылдайды.

18. јрнаулы жоғары бiлiм, бакалавр дәрежесiн алуға өткiзiлетiн конкурстың жеңiмпаздары, сондай-ақ техникалық және медициналық мамандықтар бойынша магистр және ғылым кандидаты, докторы (Ph.D) дәрежес≥н алуға өткiзiлетiн конкурстың жеңiмпаздары –еспубликалық комисси¤ның шешiмi бойынша "Ѕолашақ" стипенди¤сының есебiнен шет т≥лi бойынша бiр-екi семестрл≥к дайындық курстарынан өтуге жiберiледi.

≈гер стипендиат шет тiлiн қажетт≥ көлемде игермеген жағдайда, шетелд≥к жоғары оқу орнының ұсынымдары нег≥з≥нде ол –еспубликалық комисси¤ шешiмi бойынша "Ѕолашақ" стипенди¤сы бойынша оқуды одан әрi жалғастыру құқығынан айырылады және оны шетелде да¤рлауға және оқытуға жұмсалған қаражатты мемлекетке өтейдi.

 

5. Ўетелде оқу үшiн стипендиатпен шарт жасасу

және оның шарттық мiндеттемелердi орындауы

 19. ∆ұмыс органы стипендиатпен оқуды ұйымдастыру туралы шарт жасасады, онда мыналар мiндеттi түрде қамтылуы тиiс:

1) шарттың мән≥;

2) тараптардың құқықтары мен мiндеттемелерi;

3) осы ≈реженiң 18, 22-тармақтарында көзделген жағдайларда стипендиатты оқытуға жұмсалған қаражатты оның қайтаруы жөнiндегi мiндеттемелердi орындауын қамтамасыз ету тәсiлi;

4) оқытудың мерзiмi мен шарттары;

5) шетелде оқуын а¤қтағаннан кейiн бес жыл Қазақстанда жұмыспен өтеу үшiн стипендиаттың мiндеттi түрде Қазақстан –еспубликасына қайтып оралуы туралы шарт.

20. Ўарт стипендиаттарға оқыту және шетелдiк серiктестерге ақша аудару жөнiндегi барлық шығыстарды төлеу үшiн негiз болып табылады.

21. Ўетелдiк серiктестерге немесе шетелд≥к жоғары оқу орындарына ақша аударғаннан кейiн жұмыс органы шартта көрсетiлген мерзiмде шетелдiк жоғары оқу орындарына оқуға стипендиаттарды жiберудi қамтамасыз етедi.

22. ≈гер стипендиат –еспубликалық комисси¤ дәлелсiз деп таныған себептермен оқу бағдарламасынан шығып қалған жағдайда немесе шартта көзделген өз м≥ндеттемелерiн орындамаса, ол оны оқытуға жұмсалған ақшаның барлық сомасын оқуды ұйымдастыру туралы шартта көзделген мерз≥мде қайтаруға мiндеттi.

23. —типендиат шартта көрсет≥лген еңсер≥лмес күш жағдайларының салдарынан өз≥н≥ң м≥ндеттемелер≥н толық немесе ≥ш≥нара орындамаған жағдайда жауапты болмайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz