—айт туралы

 

ћектеп сайтын жасаудағы басты мақсат Ц мектеб≥м≥зде б≥л≥м және тәрбие беру салаларында атқарылып жатқан жұмыстарымызды б≥рыңғай ақпараттық кең≥ст≥к арқылы басқа пайдаланушыларға ұсына б≥луге қалыптасу.

 

јл м≥ндет≥м≥з, ол осы ақпараттық кең≥ст≥ктег≥ жари¤ланып жатқан өз саламыздағы түрл≥ материалдарды пайдаланушы ғана емес, оған қоса ұжым мүшелер≥н≥ң әрқайсысының өзд≥г≥нше ≥зден≥п, оқу-тәрбие жұмысында жаңа технологи¤ларды пайдаланудағы жұмыс нәтижелер≥н басқалармен бөл≥суге үйрету, осы арқылы мұғал≥мдер мен оқушылардың шығармашылығын насихаттау, олардың бедел≥н көтеру болды.

 

ќсы сайтты жасауда б≥з мынадай нег≥зг≥ ұстанымдар мен талаптарды басшылыққа алдық :

 

-          оның әр бет≥н≥ң әр≥ қарапайым, әр≥ тартымды көр≥ну≥;

-          оның барынша жылдам ашылып, тез ≥ске қосылуы;

-          пайдаланушының өз≥н қызықтырған материалды тез табуға көмектесет≥н сайттар мен оларды ≥здег≥штерд≥ң көз алдында болуы және оларды осы беттен ≥ске қоса алуы;

-          сайт пайдаланушының : мұғал≥мн≥ң, ата-ананың, оқушының немесе басқалардың мектеп оқушыларының сабақ не үй≥рме мен секци¤ кестелер≥н, үлгер≥м көрсетк≥штер≥н,тест бойынша алған ұпайларын және т.б. б≥лу≥не мүмк≥нд≥к болуы;

-          сайтқа к≥рген мұғал≥мн≥ң өз≥ қажет еткен б≥л≥м саласындағы нег≥зг≥ құжаттармен танысып, оны пайдалана алуы;

-          сайттың Ђмектеп портфолиосыї бөл≥м≥нде б≥л≥м беру мекемелер≥нде болуға м≥ндетт≥ басты құжаттардың, әд≥стемел≥к жұмыстар мен оқу-тәрбиел≥к шаралардың толық қамтылуы;

-          сайттың барынша ақпараттық нег≥зде болуы, ¤ғни, онда мектептег≥, ауылдағы, аудан мен аймақтағы және елдег≥ пайдаланушыға қажет ең соңғы жаңалықтың бар болуы;

-          сайт бет≥нен мектепт≥ң мүддес≥не сай түрл≥ хабарландырулар мен жарнамаларға орын бер≥лу≥;

-          ең бастысы, сайттың осы жоғарыда көрсет≥лген талаптарға сәйкес неғұрлым жи≥рек қажетт≥ материалдармен толықтырылып және үнем≥ жаңартылып отыруға икемд≥л≥г≥.

≈скертет≥н жағдайым, сайт жасауда күрдел≥ программалардың пайдаланылмағандығы.

 

†††††††††† Қад≥рменд≥ сайтпен танысушы көрермен !

—≥здерге сайтты көр≥п, оны пайдаланғандарыңыз үш≥н алдынала өз алғысымды б≥лд≥рем≥н.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††

†††††††††††††† —айт құрастырушы :†††††† Әдет тег≥Ѕексарыұлы ћұратбек .†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 27.01.2010 жы놆†††††††††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hosted by uCoz