ћектептег≥психологи¤лыққызмет

 

Ѕек≥тем≥н: _________У_______Ф___________ 2009 жыл

ћектеп директоры†† ј. јхметжанов.

 

ѕедагог- психологтың қызметт≥к м≥ндеттер≥

 

∆алпы ережелер

 

1.1.            ќсы қызметт≥к нұсқаулық 03/09/-1999 жылғы Қазақстан –еспубликасы Үк≥мет≥н≥ң є 1304 санды қаулысымен бек≥т≥лген педагог- психологтың тарифт≥к б≥л≥кт≥л≥к м≥нездемес≥ нег≥з≥нде жасалды.

1.2.            ѕедагог- психологты жұмысқа мектеп директоры тағайындайды және босатады.

1.3.            ѕедагог- психолог болып арнайы орта немесе жоғары б≥л≥м≥ бар маман қабылданады. ∆ұмыс өт≥л≥н≥ң болуына талап қойылмайды.

1.4.            ѕедагог- психолог т≥келей мектеп директорына бағынады.

1.5.            Өз жұмысына педагог -психолог Қазақстан –еспубликасы  онституци¤сы мен заңдарын, Қ– ѕрезидент≥н≥ң ∆арлықтарын, б≥л≥м беру саласын басқаратын барлық деңгейдег≥ органдардың шеш≥мдер≥н басшылыққа алады. ќқушыларға б≥л≥м беру мен тәрбиелеу, денсаулығын сақтау, кәс≥пт≥к бағдар беру, жұмысқа орналастыру және әлеуметт≥к қорғау, еңбек заңдылығының сақталуы , сонымен б≥рге мектепт≥ң ∆арғысы мен акт≥лерд≥ /директордың бұйрықтар мен шеш≥мдер≥ және осы қызметт≥к нұсқаулық пен еңбек шарты/ қатысты мәселелерд≥ң дұрыс шеш≥лу≥не қатысады.

1.6.            ѕедагог- психолог балалардың құқықтары туралы  онвенци¤ талаптарына сақтайды.

 

ѕедагог- психологтың функционалдық м≥ндеттер≥

ѕедагог- психологтың жұмысының нег≥зг≥ бағыттары:

2.1. ћектепт≥ң б≥л≥м беру тәрбие беру үрд≥с≥не педагогикалық- психологи¤лық нег≥здеме жасау.

2.2.            Әлеуметт≥к бей≥мделуге тосқауыл болатын жағдайларды болдырмау және алдын-алу.

2.3.            ќқушыларға психологи¤лық көмек көрсету.

 

Қызметт≥к м≥ндеттер≥

 

3.1.            ќқыту барысында оқушылардың психологи¤лық, әлеуметт≥к және соматикалық қолайлығын сақтауға бағытталған кәс≥би қызмет көрсету.

3.2.            Ѕалалардың құқықтары жайлы  онвенци¤ мен Қазақстан балалары құқықтары заңымен өзгеде балаларға байланысты заңдылықтарға сәйкес оқушылар құқықтарының сақталуын қадағалау.

3.3.            ћектепт≥ң әлеуметт≥к саласының үйлес≥н табуына ықпал жасап, әлеуметт≥к бей≥мделуге кедерг≥ болатын жағдайлардың алдын-алуға және болдырмауға бағытталған ≥с-шараларды жүрг≥зу.

3.4.            ќқушылардың тұлға рет≥нде қалыптасуына кедерг≥ болатын факторларды анықтау және түрл≥ психологи¤лық /коррекци¤лық, бей≥мдеу, кеңес беру/ көмек беру.

3.5.            ќқушылармен ата-аналарға /олардың орынындағы адамдарға/, педагогикалық ұжымға нақты туындаған мәселелер жөн≥нде көмек көрсету.

3.6.            Әр деңгейл≥ және көп бағытты диагностикалауды жүрг≥зу.

3.7.            ќқушылардың жеке тұлғалық және әлеуметт≥к қалыптасу барысында мәселелерд≥ шешу мақсатында педагогикалық ұжым мен ата-аналар /болмаса олардың орындағылар/ жұмысын бағыттауға арналған зерттеу материалдарына нег≥зделген педагогикалық- психологи¤лық қорытындылар жасау.

3.8.             әс≥би мамандығына байланысты бек≥т≥лген үлг≥дег≥ құжаттарды жүрг≥зу және оны тек кәс≥би қызмет≥нде қолдану.

3.9.            ƒарынды балаларды анықтау, оларға психологи¤лық қолдау көрсету, дамуына көмек көрсету.

3.10.        ќқушылардың дамуындағы ауытқудың / ойлау қаб≥лет≥, дене б≥т≥м≥, эмоци¤лық/ деңгей≥н анықтау және олардың дамуына көмектесу.

3.11.        ќқушылардың ата-аналар мен педагог қызметкерлерд≥ң психологи¤лық мәдениет≥н қалыптастыру, сонымен қатар жыныстық қатынас мәдениет≥н тәрбиелеу.

3.12.        Өз≥ қызмет етет≥н мектепт≥ дамыту жөн≥нде қызметкерлерге кеңес беру және психологи¤ны тәж≥рибе жүз≥нде пайдалануға үйрету.

3.13.        ≈ңбек қау≥пс≥зд≥г≥ нормалары мен ережелер≥н, техника қау≥пс≥зд≥г≥, өрт қау≥пс≥зд≥г≥ ережелер≥н орындау.

3.14.        Ѕ≥л≥м беру үрд≥с≥н жақсарту мен сауықтыру жөн≥нде ұсыныстар беру.

3.15.        Өз≥н≥ң кәс≥би б≥л≥кт≥л≥г≥ мен б≥л≥м≥н үнем≥ көтер≥п отыру.

3.16.        ћектеп әк≥мш≥л≥г≥ өтк≥зет≥н барлық педагогикалық кеңестер мен мәж≥л≥стерге қатысу.

3.17.        ѕедагогтың қоғамдағы дәрежес≥не сай келет≥ндей қоғамдық орындарда, мектеп тұрмыс жағдайында өз≥н-өз≥ ұстаудың этикалық нормаларын сақтау.

 

Құқықтары.

 

4.1.††††† ћектеп жарғысы бойынша мектеп басқаруға қатысуға.

4.2.            Өз≥н≥ң кәс≥би намысы мен қасиет≥н қорғауға

4.3.            ∆ұмысын бағалаған шағымда және өзге де құжаттармен танысуға, оларға түс≥н≥ктеме беруге .

4.4.             әс≥би этика нормаларын бұзуына байланысты әк≥мш≥л≥к немесе тәрт≥пт≥к шара қолдану мақсатында тексеру жүрг≥з≥лсе, өз мүддес≥н өз≥ қорғауға немесе заңды өк≥л-қорғаушы арқылы қорғауға.

4.5.            «аңда көрсет≥лген жағдайлардан басқа, тәрт≥пт≥к /қызметт≥к/ тексеру қорытындысын жари¤ламауға

4.6.            ѕсихологи¤лық тәс≥лдер мен әд≥стерд≥ қолдануды таңдау ерк≥нд≥г≥не

4.7.            Ѕ≥л≥м≥н жет≥лд≥руге

4.8.            Ѕ≥л≥кт≥л≥к санатын көтеру мақсатында аттестаци¤дан өту ерк≥нд≥г≥ мен сәтт≥ өткен жағдайда б≥л≥кт≥л≥к санатын алуға

 

 

 

Қызметт≥к жауапкерш≥л≥г≥

 

5.1.            ќқушыларменжеке және ұжымдық психологи¤лық зертеулер жасау, кеңес беру немесе түрл≥ шаралар өтк≥зу кез≥нде олардың денсаулығы мен өм≥р≥не зи¤н келт≥рсе, немесе психологи¤лық -педагогикалық зерттеулер мен шаралар өтк≥зу кез≥нде балалардың құқықтары мен бостандықтары бұзылса, психологи¤лық Қазақстан –еспубликасы Үк≥мет≥ бек≥ткен заңдылықтар шег≥нде т≥келей жауап беред≥.

5.2.            Ѕалабақшаның ≥шк≥ тәрт≥птемес≥ мен ∆арғысын дәлелд≥ себептерс≥з орындамаған жағдайда, сондай-ақ мектеп директорының заңды нұсқамалар мен бұйрықтарына, өз≥не бек≥т≥лген функционалдық м≥ндеттер≥н орындамаған жағдайда психолог Қ– Үк≥мет≥н≥ң  одекс≥не сай тәрт≥пт≥к жауапкерш≥л≥кке тартылады.

5.3.            “әрбиелеуде физикалық күш немесе психологи¤лық қысым көрсеткен немесе моральд≥к жағынан к≥нәл≥ болған жағдайда психолог Қ– Үк≥мет≥н≥ң еңбек туралы заң акт≥лер≥не, Қ– УЅ≥л≥мФ, У≈ңбекФ  одекстер≥не сай жұмыстан босатылады.

5.4.            ћектепт≥ң оқу-тәрбие процес≥не м≥ндеттер≥н атқару /атқармау/ кез≥нде материалдық зи¤н келт≥рсе, еңбек және азаматтық заңдылықтар шег≥нде материалдық жауапкерш≥л≥кке тартылады.

5.5.            Әрекеттер≥ немесе әрекетс≥зд≥г≥ нәтижес≥нде мектепке материалдық зи¤н келт≥рсе, –еспубликасы Үк≥мет≥ бек≥ткен заңдылықтар шег≥нде т≥келей жауап беред≥ және келт≥рген зи¤нын өтейд≥.

 

Ѕ≥луге м≥ндетт≥

 

5.1.            Қ–  онституци¤сын, Қ– УЅ≥л≥м туралыФ заңынан, УҚ– балаларыФзаңын, Қ– У≈ңбек туралыФ заңын, УЅ≥л≥м беру ұйымдары қызмет≥ ережелер≥нФ және Ућүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балаларға әлеуметт≥к педагого-дәр≥герл≥к қолдау көрсету туралыФ өзге де б≥л≥м беру саласына байланысты құқықтық нормативт≥к акт≥лерд≥ және Уќрта б≥л≥м беру мен оқытудың мемлекетт≥к жалпыға м≥ндетт≥ стандарттарынФ балалардың өм≥р≥ мен денсаулығын сақтауға байланысты нормативт≥к ережелерд≥, психологи¤ жәнепедагогика теори¤сын балалар физиологи¤сы мен гигиенасын, тәрбие жұмыстарының теори¤сы мен әд≥стемес≥н, еңбект≥ қорғаудың ережелер≥мен талаптарын, техникалық қау≥пс≥зд≥г≥ ережелер≥ мен өрт қау≥пс≥зд≥г≥ ережелер≥н.

5.2.            ∆алпы психологи¤ны, педагогикалық психологи¤ны, жалпы педагогиканы, жеке бас психологи¤сын, балалар мен жас ерекшел≥г≥не байланысты психологи¤ны, әлеуметт≥к психологи¤ны, медициналық психологи¤ны, балалар нейропсихологи¤сын, патопсихологи¤ны, психосоматиканы, сексологи¤ны, психогигиенаны, еңбек психологи¤сын, психологи¤лық кеңес.

5.3.            ≈ңбект≥ қорғау нормативтер≥ мен ережелер≥н, еңбек және техника қау≥пс≥зд≥г≥, өрт қау≥пс≥зд≥г≥ ережелер≥н

5.4.            “өтенше жағдайларда ≥с-әрекет жасау тәрт≥б≥н

5.5.            јлғашқы дәр≥герл≥к көмек көрсету ережелер≥н

 

 

 

 

Қызмет≥не байланысты қатынасы.

 

6.1.            ћектеп директоры бек≥т≥лген кестес≥не сай аптасына 18 сағат жұмыс ≥стейд≥

6.2.            Әр оқу жылына, әр тоқсанға жұмыс жоспарын жасайды. ∆асалған жоспар жоспарланған мерз≥мнен бес күн бұрын мектеп директорымен бек≥т≥лед≥.

6.3.            ћектеп әк≥мш≥л≥г≥нен нормативт≥к акт≥лерд≥ алады және қол қою арқылы танысады.

6.4.          ќқушыларды, ата-аналарды, педагогтарды мектеп әк≥мш≥л≥г≥нен өз м≥ндет≥не к≥рет≥н ақпараттармен таныстырып отырады.

 

 

Ѕек≥тем≥н: _________У_______Ф___________ 2009 жыл

ћектеп директоры†† ј. јхметжанов.

 

 

 

є 114 орта мектептег≥ психологи¤лық қызмет орталығының

2009-2010 оқу жылына арналған мақсаты мен м≥ндеттер≥, нег≥зг≥ жұмыс бағыттары

 

 

ѕсихопрофилактикалықжұмыстар

 

 

є

∆үрг≥з≥лет≥н жұмыстар

ћерз≥м≥

“үр≥

 ≥ммен жүрг≥зед≥?

∆ауапты

1

ќқушылар арасында б≥л≥м, денсаулық сақтауды насихаттау, келеңс≥з әдеттерд≥ң алдын-алу

∆ыл бойы

 ездесу

“ренингтер

9-11 класс оқушылары

ѕсихолог

ћедбике

2

Ѕалалардың өм≥р≥не, тәрбиес≥не, оқуына байланысты психологи¤лық және невротикалық салмақ түс≥руд≥ң алдын-алу

∆ыл бойы

“оптық, жеке кеңес

ћұғал≥м, ата-аналар

ѕсихолог

3

ћектеп ≥ш≥нде жайлы, жақсы психологи¤лық климат жасауға көң≥л аудару, проблемалар бойынша кеңес ұйымдастыру.

∆ыл бойы

“оптық, жеке кеңес

ћектеп ұжым мүшелер≥

ѕсихолог

4

ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балалармен жеке жұмыстар жүрг≥зу.

∆ыл бойы

Ѕақылау, кеңес, сауалнама

ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балалар

ѕсихолог

ћедбике

5

УҚиынФ қолайсыз отбасы балаларымен жұмыс.—абаққа қатысуын, үлгер≥м≥н бақылап отыру, бос уақытын ұйымдастыру, оқушымен, ата-аналармен жеке сөйлесу.

∆ыл бойы

«ерттеу, бақылау, кеңес, сауалнама.

јта-аналар, оқушылар

ѕсихолог

6

Қиын оқушыларды анықтау

Қыркүйек

Ѕақылау, кеңес, сауалнама

 ласс жетекш≥лер

ѕсихолог

7

Ѕала психикасының дамуындағы кемш≥л≥ктерге ти≥ст≥ мамандармен б≥р≥г≥п, дифференциалдық диагностика жасау.

Қазан, қаңтар

ƒиагностика

ƒенсаулығына байланысты есепте тұратын оқушылармен

ѕсихолог

ћедбике

8

 ласс жетекш≥лерд≥, ата-аналарды диагностика нәтижелер≥мен таныстыру.

”ақытында

Әңг≥ме , кеңес

ћұғал≥мдер, ата-аналар

ѕсихолог

ѕсиходиагностикалықжұмыстар

 

 

є

∆үрг≥з≥лет≥н жұмыстар

ћерз≥м≥

“үр≥

 ≥ммен жүрг≥зед≥?

∆ауапты

1

Әрб≥р баланың ≥шк≥ дүниес≥н терең≥рек түс≥ну бағытында жүйел≥ зерттеу жүрг≥зу

∆ыл бойы

ƒиагностика

5-класс оқушылары

ѕсихолог

 

2

Ућұғал≥м, оқушы, ата-анаФ қатынасын зерттеу

∆ыл бойы

—ауалнама, тест

8-10- класс оқушылары

ѕсихолог

3

ќқушы мен мұғал≥м арасындағы педагогикалық ынтымақтастықты дамытужолдарын оқып үйрену

∆ыл бойы

Ѕа¤ндама, кеңес

ћұғал≥мдер

ѕсихолог

4

ƒенсаулығы нашар оқушыларды есепке алу және оқуға қаб≥леттер≥н зерттеу.

∆ыл бойы

ƒиагностика

ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балалар

ѕсихолог

ћедбике

5

ќқушылардың интелектуалдық қаб≥леттер≥н анықтау

∆ыл бойы

Ўтур

јйзенк

ƒарынды оқушылармен

ѕсихолог

6

ќқушылардың таным процестер≥н зерттеу

∆ыл бойы

ƒиагностика

5-11-класс

ѕсихолог

7

ќқушылардыңтұлғалық ерекшел≥ктер≥н зерттеу.

Қазан, қаңтар

ƒиагностика

“ест

9,11-класс оқушылары

ѕсихолог

 

8

1-класқа, ћјƒ-қа балларды қабылдауға қатысу.

1-класс оқушыларының мектепке бей≥мделу≥н анықтау

“амыз

ƒиагностика

1-сынып оқушылары

ѕсихолог

ћедбике

9

ћамандық таңдау, кәс≥би бағдар беру мақсатында жұмыстар жүрг≥зу

Қараша

—әу≥р

 еңес

“ренинг

9,11-класс оқушылары

ѕсихолог

 ласс жетекш≥

 

 

 

 

 

ѕсихокоррекци¤лық және дамытушылықжұмыстар

 

 

є

∆үрг≥з≥лет≥н жұмыстар

ћерз≥м≥

“үр≥

 ≥ммен жүрг≥зед≥?

∆ауапты

1

У ∆ануарлар мектеб≥ Ф

Қаңтар

“ест

1-5 класс оқушылары

ѕсихолог

 

2

ќй-өр≥ст≥к портрет

јқпан

“ест

1-4-класс оқушылары

ѕсихолог

3

—ен өз≥ңд≥ қаншалықты мықты сез≥нес≥ң?

јқпан

“ест

9-11-сынып оқушылары

ѕсихолог

4

У әс≥пт≥к қалау У тест≥

јқпан

“ест

9-11-сынып оқушылары

ѕсихолог

 

5

9-класс ата-аналарынан ћјЅ-қа байланысты сауалнама алу.

јқпан

—ауалнама

9-сынып ата-аналары

ѕсихолог

6

∆анамаланған ест≥ зерттеу

јқпан

—ауалнама

2-3-класс оқушылары

ѕсихолог

7

ќқушылар мен ата-аналар арасында психологи¤лық ағарту ≥с≥, психологи¤ның теори¤ларымен таныстыру жұмыстары

”ақытында

 еңес

ќқушылар,ата-аналар

ѕсихолог

ћедбике

8

∆етк≥ншект≥ң зей≥н≥н бағалау

Ќаурыз

“ест

1-4-класс оқушылары

ѕсихолог

9

“емперамент анықтау†† /5-сынып/

Ќаурыз

“ест

5-класс оқушылары

ѕсихолог

10

≈сте сақтау қаб≥лет≥н анықтау /ћјƒ/

Ќаурыз

Ѕақылау, тест

ћјƒ тобы

ѕсихолог

11

ќқушының мектепке деген көзқарасы \4-сынып\

Ќаурыз

Ѕақылау, диагностика

4-класс

ѕсихолог

12

ќқушылардың оқуға деген қызығушылығын зерттеу/7-8 сыныптар/

—әу≥р

Ѕақылау, сауалнама

7-8-класс оқушылары

ѕсихолог

13

Ђћамандық таңдауї сауалнамасы /9- сынып/

—әу≥р

—ауалнама

9-сынып

ѕсихолог

14

ќқушылар зей≥н≥н зерттеу

—әу≥р

“ест

2,3-сыныптар

ѕсихолог

15

Ђћектеп басшылары педагогикалық ұжымның көз алдындаї

ћамыр

—ауалнама

ћұғал≥мдер

ѕсихолог

16

ћектеп б≥т≥руш≥лер ата-аналарымен жұмыс

ћамыр

—ауалнама

11-сынып ата-аналары

ѕсихолог

17

Ућектеп б≥т≥руш≥лер ахуалыФ

ћамыр

—ауалнама

11-сынып

ѕсихолог

18

ќқушының дарындылық қаб≥лет≥н анықтау

Қыркүйек

“ест

1-11-сыныптар

ѕсихолог

19

У“ұлғаның педагогикалық қызметке дайындығы және бей≥мд≥л≥г≥

Қыркүйек

«ерттеу, сауалнама

∆ас мамандар

ѕсихолог

 

 

ѕсихологи¤лық кеңес беру мен ағартужұмыстары

 

 

є

∆үрг≥з≥лет≥н жұмыстар

ћерз≥м≥

“үр≥

 ≥ммен жүрг≥зед≥?

∆ауапты

1

ќқушылар арасында б≥л≥м, денсаулық сақтауды насихаттау, келеңс≥з әдеттерд≥ң алдын-алу

∆ыл бойы

 ездесу

“ренингтер

9-11 класс оқушылары

ѕсихолог

ћедбике

2

Ѕалалардың өм≥р≥не, тәрбиес≥не, оқуына байланысты психологи¤лық және невротикалық салмақ түс≥руд≥ң алдын-алу

∆ыл бойы

“оптық, жеке кеңес

ћұғал≥м, ата-аналар

ѕсихолог

3

ћектеп ≥ш≥нде жайлы, жақсы психологи¤лық климат жасауға көң≥л аудару, проблемалар бойынша кеңес ұйымдастыру.

∆ыл бойы

“оптық, жеке кеңес

ћектеп ұжым мүшелер≥

ѕсихолог

4

ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балалармен жеке жұмыстар жүрг≥зу.

∆ыл бойы

Ѕақылау, кеңес, сауалнама

ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балалар

ѕсихолог

ћедбике

5

УҚиынФ қолайсыз отбасы балаларымен жұмыс.—абаққа қатысуын, үлгер≥м≥н бақылап отыру, бос уақытын ұйымдастыру, оқушымен, ата-аналармен жеке сөйлесу.

∆ыл бойы

«ерттеу, бақылау, кеңес, сауалнама.

јта-аналар, оқушылар

ѕсихолог

6

Қиын оқушыларды анықтау

Қыркүйек

Ѕақылау, кеңес, сауалнама

 ласс жетекш≥лер

ѕсихолог

7

Ѕала психикасының дамуындағы кемш≥л≥ктерге ти≥ст≥ мамандармен б≥р≥г≥п, дифференциалдық диагностика жасау.

Қазан, қаңтар

ƒиагностика

ƒенсаулығына байланысты есепте тұратын оқушылармен

ѕсихолог

ћедбике

8

 ласс жетекш≥лерд≥, ата-аналарды диагностика нәтижелер≥мен таныстыру.

”ақытында

Әңг≥ме , кеңес

ћұғал≥мдер, ата-аналар

ѕсихолог

 

 

 

 

 

 

ѕедагог-психолог:†††††††††††††††††††† √.—аймағанбетова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz